logo-3x3 (26 kB)

sz (47 kB)
 Ogłoszenia


Uprzejmie informujemy Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 14,

iż uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się

w dniu 1 września 2015 r. na boisku szkolnym o godzinie:
9:15 dla klas II-VI
10:15 dla klas I


Nowy rok katechetyczny rozpocznie się Mszą św. w Kościele św. Jacka o godz. 8:00.

Serdecznie zapraszamy


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach opublikowała na swojej stronie internetowej zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.

tornister (226 kB)


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów :
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

1. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów;
- w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów;
- w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnościami zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 574 zł netto.

3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi:
- do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
- do 445 zł dla ucznia klasy IV technikum.

4. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.

5. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.

[szczegóły - pdf]
[szczegóły - doc]

KÓŁKO SZACHOWE

Młodzieżowy Dom Kultury do dnia 31 sierpnia 2015r. prowadzi nabór uzupełniający na zajęcia pozalekcyjne na podstawie zamieszczonych poniżej dokumentów. Na terenie naszej szkoły będą odbywały się zajęcia nauki gry w szachy.

Zasady rekrutacji [pdf]
Wniosek [pdf]
Harmonogram rekrutacji [pdf]

rekrut_uzup_11-2 (46 kB)Podręczniki na rok szkolny 2015/2016
Wykaz podręczników przygotowany jest dla uczniów klas III, V i VI. Uczniowie klas I, II i IV otrzymają podręczniki za darmo z MEN we wrześniu br. Rodzice zakupują tylko podręcznik do religii.[zobacz]
Wyprawka pierwszaka [zobacz]